Odstartování již 4. semestru VU3V v KS Frýdlant

Pláč a slzy, být mrzutým a smutným, to nikomu nepomůže. A tak, ačkoliv je stále z objektivních důvodů stále ještě situace nepřívětivá pro to, abychom mohli organizovat naši VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU klasickým způsobem, a to prezenčním setkáváním senior studentů 1x za 14 dní v konferenčním sále Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu, nepřešlapujeme na místě a zahájili jsme již ČTVRTÝ SEMESTR UNIVERZITY 3. VĚKU PRO FRÝDLANTSKÉ STUDENTY.

Naše studijní téma pro tento semestr bylo zvoleno jako navazující na to z předchozího semestru a týká se našich českých dějin. V prosinci jsme skončili obdobím spojeným s naším významným českým panovníkem Karlem IV, dozvěděli a připomenuli jsme si mnohé spojené s rozvojem naší země za jeho vlády, o samostatnosti Českého království v rámci říše na základě Zlaté buly sicilské a lehce jsme otevřeli období „po Karlovi IV“, tj. období vlády syna Václava IV a neklidnými poměry v říši i celé západní Evropě. Pokračujeme tedy tématem: ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II., a naše první přednáška v rámci letního semestru nesla název KRIZE JAKO POČÁTEK NOVÉHO. Profesor Zděněk Beneš nás provedl obdobím 14. – 15. století, obdobím, kdy se zrodil proud nové zbožnosti zvaný „devotio moderna“, který se během 14. století rychle šířil Evropou. Nová zbožnost kladla důraz na osobní prožívání víry, v níž věřící následuje Ježíše Krista a nepostrádá mnohé rysy starší středověké mystiky.

Připomenuli jsme si Mistra Jana Husa, reformátora Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a další.

Pan profesor Beneš nám také v rámci přednášky v souvislostech přiblížil ono období, jak na jaře 1414 Hus obdržel pozvání na Kostnický koncil. Tato část Husova příběhu je známa více jak dostatečně. Oproti slibům římského krále Zikmunda byl vzat do vazby, souzen a jako kacíř i odsouzen. 6. července 1415 na břehu Rýna byl upálen a jeho popel vhozen do řeky. O rok později stejným způsobem skončil svůj život Mistr Jeroným Pražský, který přišel do Kostnice svého přítele hájit.

A přes Husitské války jsme se přenesli i k našim tehdejším panovníkům, a také panovnickým rodům Jagellonců a Habsburků. Přiblížili jsme si období vlády Jiřího z Poděbrad, kterému se dařilo restituovat právní řád a zajišťovat i ekonomický růst země. Ve skriptech se můžeme mj. dočíst, že naši zemi tak nejen vnitřně stabilizoval, ale – zejména za své královské vlády v letech 1458 – 1471 – i vymaňoval z mezinárodní izolace, kam se „kacířská země“ po roce 1419 dostala. Nejznámějším pokusem v tomto směru byl jeho pokus z roku 1464 o vytvoření politické mezinárodní aliance evropských států, jejímž deklarovaným cílem měla být jejich společná obrana proti sílící turecké expanzi. Ale ve skutečnosti Jiřímu šlo o rovnoprávné znovu začlenění českého státu do rodiny křesťanských zemí. Iniciativa byla odsouzena k neúspěchu už předem, ale přesto zůstává pozoruhodnou diplomatickou snahou.

Kromě mnoha informací spojených s naší „ČESKOU“ historií jsme se prostřednictvím pěkně připravené prezentace mohli podívat i do krásných míst naší republiky, např. do Prahy, na Vítkov, do Plzně, Tábora, i jiných dalších míst. I to určitě podnítilo naše seniory k tomu, že až to bude možné, že se na některá místa, která ještě případně nenavštívili, budou chtít podívat i třeba se
svými vnoučaty. Test, který studenti společně absolvovali, zvládli na 100 procentních bodů, a druhý nahodile vygenerovaný, také velice obtížný (jako ten první), se podařilo splnit na 90 procent. Našim senior studentům musím vyjádřit obdiv nejen vzhledem k výborným studijním výsledkům, ale také ve smyslu toho, jak jsou šikovní při obsluze svých počítačů. V době, kdy to není úplně tzv. „OK“, tak se vnitřně překonávají a práce s počítačem, různými aplikacemi zajišťujícími kontakt se světem, pro ně není už tak nepřekonatelná novodobá vymoženost. Je to super, že se do toho
celého procesu začleňují i rodinní příslušníci, např. manželé, neb vnoučata, děti a pomáháme si společně „tu techniku si podmanit a přijít na chuť i záležitostem, a možnostem, o kterých jsme před rokem možná vůbec nepřemýšleli“.

Tak zase za 14 dní, milí senioři!!! Budu se na Vás moc těšit! A jak už někdo moudrý v minulosti řekl: „Repetitio est mater studiorum“ (Opakování je matkou moudrosti) – co jsme se dnes dozvěděli na přednášce, pracujme si jak se skripty, ale i je možné si znova pustit samotnou prezentaci, např. po částech, abychom si ve své paměti utřídili všechny ty informace. Držím Vám všem také pěsti při Vašem prvním ověřovacím samostatném testíku!!!!

Vše dobré Vám!!!!!
Připravila, 09. 02. 2021
Barbara Vítková