Umíme si pomáhat

Jsme neziskovou organizací působící na území Libereckého kraje. Naše aktivity jsou směřovány především na cílové skupiny „SENIOŘI“ a také „DĚTI A MLÁDEŽ“. Podstatou a smyslem našeho snažení je předávat
„obyčejné LIDSKÉ DOBRO“ mezi lidmi. Protože v české společnosti obecně chybí empatie a mnohdy dochází k neporozumění mezi mladou a zralou generací jenom proto, že si lidé přestali spolu povídat,
správně komunikovat, předávat si navzájem informace a zkušenosti popřípadě inovativní nápady, které mohou být prospěšné v běžném života koloběhu, je naší snahou připravovat a realizovat smysluplné
komunitní projekty, jejichž hlavní ambicí je propojovat mezigeneračně.

Projekty

Projekt „Virtuální univerzita třetího věku – doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“ je morálně a finančně podpořen Libereckým krajem, a to na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/2227/2021 schválené Radou Libereckého kraje dne 15. 06. 2021 usnesením č. 1020/21/RK. Společné semináře, cyklus vzdělávání a edukační exkurze senior studentů VU3Vv Libereckém kraji budou realizovány v období od září do konce roku 2021.